Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių, ir teisėtų interesų apsaugą, taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės saugūs naudodamiesi mūsų elektronine parduotuve, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas naudojimosi taisykles, kurios laikytinos sutartimi, sudaroma tarp Virginijaus Mockaus, atstovaujančio www.visiperka.lt ir Jūsų.

Prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje  www.visiperka.lt  taisyklės


I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus „Pirkėjui“, yra „Šalims“ privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos „Pirkėjo“ ir „Pardavėjo“ teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, „Šalių“ atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.visiperka.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. „Pardavėjas“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti „Taisykles“, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus „Pirkėjas“ informuojamas www.visiperka.lt svetainėje. „Pirkėjui“ apsiperkant parduotuvėje, taikomos „Taisyklės“, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.3. Pirkti www.visiperka.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. „Pardavėjas“ atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog‚ “Pirkėjas“, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės „Taisyklėmis“, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Asmens duomenų apsauga

2.1. „Pirkėjui“ užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai „Pirkėjo“ duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. „Pardavėjas“ patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. „Pardavėjas“ įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiems asmenims, išskyrus „Pardavėjo“ partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su „Pirkėjo“ užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias, paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės „Pirkėjo“ informacijos atskleidimo tretiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su „Pirkėju“. Visais kitais atvejais tretiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2.2. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje www.visiperka.lt, taikoma „Pardavėjo“ asmens duomenų apsaugos politika. „Pirkėjas“, norėdamas prisiregistruoti www.visiperka.lt internetinėje parduotuvėje, privalo patvirtinti, kad susipažino su „Taisyklėmis“.

2.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas www.visiperka.lt parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų.

2.4. www.visiperka.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas „Pirkėjo“ asmeninių duomenų apsaugai.

III. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp „Pirkėjo“ ir „Pardavėjo“ laikoma sudaryta nuo to momento, kai „Pirkėjas“, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.

3.2. Kiekviena tarp „Pirkėjo“ ir „Pardavėjo“ sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.visiperka.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

IV. „Pirkėjo“ teisės

4.1. „Pirkėjas“ turi teisę pirkti prekes www.visiperka.lt internetinėje parduotuvėje šių „Taisyklių“ nustatyta tvarka.

4.2. „Pirkėjas“ turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.visiperka.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai „Pardavėjui“ raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl perlų, brangakmenių, tauriųjų metalų bei jų dirbinių, neskaitant dirbtinės bižuterijos ir mažos vertės (iki 100 EUR) dirbinių.

4.3. „Taisyklių“ 4.2. punkte numatyta „Pirkėjo“ teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.4. „Taisyklių“ 4.2. punkte numatyta teise „Pirkėjas“ gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

V. „Pirkėjo“ įsipareigojimai

5.1. „Pirkėjas“ privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių „Taisyklių“ nustatyta tvarka.

5.2. „Pirkėjas“ įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei „Pirkėjas“ praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai „Pardavėją“ skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Jeigu pasikeičia „Pirkėjo“ registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.visiperka.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių „Taisyklių „ bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

VI. „Pardavėjo“ teisės

6.1. Jei „Pirkėjas“ bando pakenkti www.visiperka.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, „Pardavėjas“ turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti „Pirkėjo“ registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, „Pardavėjas“ gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs „Pirkėjui“.

VII. „Pardavėjo“ įsipareigojimai

7.1. „Pardavėjas“ įsipareigoja šiose „Taisyklėse“ ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti „Pirkėjui“ galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.visiperka.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja gerbti „Pirkėjo“ privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje.

7.3. „Pardavėjas“ įsipareigoja pristatyti „Pirkėjo“ užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

VIII. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.

8.2. “Pirkėjas“ atsiskaito už prekes per automatizuotą www.mokejimai.lt sistemą arba banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai „Pirkėjas“ perveda pinigus į www.visiperka.lt nurodytą banko sąskaitą.

8.3. Atsiskaitydamas 8.2. punkte numatytu apmokėjimo būdu, „Pirkėjas“ įsipareigoja sumokėti per 3 (tris) darbo dienas. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Negavus apmokėjimo sutartis anuliuojama.

IX. Prekių pristatymas

9.1. „Pardavėjas“ įsipareigoja prekes Lietuvoje pristatyti „Pirkėjui“ ne vėliau kaip per 2-14 darbo dienų nuo patvirtinimo apie apmokėjimą gavimo.

9.2. „Pirkėjas“ sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, „Pardavėjas“ įsipareigoja nedelsiant susisiekti su „Pirkėju“ ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.3. Prekių pristatymas Lietuvos Respublikoje yra nuo 5 (penkių) iki 20 (dvidešimt) litų, priklausomai nuo siuntos matmenų ir svorio. Pasikeitus Lietuvos pašto ir kitų kurjerių firmų tarifams, siuntimo kaina gali keistis.

9.4. „Pirkėjas“, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių atsiėmimo vietą arba pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes (privažiavimas, laiptinė, kodas...).

9.5. „Pirkėjas“ sutinka, kad „Pirkėjo“ užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje-faktūroje laikoma, kad prekė yra perduota „Pirkėjui“.

9.6. „Pirkėjas“ įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai „Pirkėjas“ prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, „Pirkėjas“ neturi teisės reikšti „Pardavėjui“ pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.7. „Prekės“, užsakytos www.visiperka.lt internetinėje parduotuvėje į „Pirkėjo“ nurodytą vietą bus pristatytos naudojantis Lietuvos pašto paslaugomis, www.visiperka.lt kurjerio arba nurodytos kurjerių firmos darbuotojo.

9.8. Dėl „Pirkėjo“ kaltės arba nuo to priklausančių aplinkybių Lietuvos paštui neturėjus galimybių pristatyti prekes, Lietuvos paštas palieka siuntinį artimiausiame „Pirkėjo“ Lietuvos pašto skyriuje. Be to, „Pardavėjas“ visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės „Pirkėjui“ nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl „Pirkėjo“ kaltės arba nuo to priklausančių aplinkybių.

9.9. „Pirkėjas“ privalo nedelsiant informuoti „Pardavėją“ elektroniniu paštu:

9.9.1 jeigu nurodžius laiko intervalą, kuriuo turi būti pristatyta siunta, ji nebuvo pristatyta;

9.9.2 jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;

9.9.3. visais atvejais nedelsiant informuoti „Pardavėją“, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis ar yra kitų neatitikimų.

9.10. Visais atvejais, kai kurjeriui pristačius prekes „Pirkėjui“, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, „Pirkėjas“ privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai „Pirkėjas“ privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, „Pardavėjas“ yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš „Pirkėją“ dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių „Pirkėjas“ nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

9.11. Tais atvejais, kai priėmus prekes „Pirkėjas“ pastebi, jog siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis ar yra kitų neatitikimų, „Pirkėjas“ privalo nedelsiant informuoti apie tai „Pardavėją“.

X. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos www.visiperka.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. „Pardavėjas“ neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl „Pirkėjo“ naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. „Pardavėjas“ tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

10.4. Tuo atveju, kai „Pardavėjas“ tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

XI. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Nusipirkęs netinkamos kokybės gaminį, „Pirkėjas“ turi teisę grąžinti tokią prekę „Pardavėjui“ per 7 (septynias) darbo dienas nuo jos pristatymo „Pirkėjui“ dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba „Pirkėjui“ grąžinami sumokėti pinigai.

11.2. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, „Pardavėjas“ įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

11.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka „Pirkėjas“.

11.4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu „Pirkėjas“ neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės: perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus bei jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją.

11.5. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.5.2. prekė turi būti „Pirkėjo“ nesugadinta;

11.5.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta;

11.5.5. prekės nebuvo naudojamos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.5.6. išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

11.5.7. prekės neprarado prekinės išvaizdos.

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu.

11.6. Norint aukščiau nurodytais atvejais grąžinti prekę „Pardavėjui“ atgal, „Pirkėjui“ reikia informuoti www.visiperka.lt skyriuje kontaktai nurodytomis susisiekimo priemonėmis, taip pat nurodant:

11.6.1. grąžinamos prekės pavadinimas;

11.6.2. užsakymo numeris;

11.6.3. grąžinimo priežastys.

11.7. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, „Pirkėjas“ privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą „Pardavėjo“ banko sąskaitą.

11.8. Tais atvejais, kai „Pardavėjas“ neturi pakeitimui tinkamų prekių ir per mėnesį po pranešimo negali pristatyti naujų „Pirkėjui“ yra grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

XII. Atsakomybė

12.1. „Pirkėjas“ yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei „Pirkėjas“ nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, „Pardavėjas“ neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. „Pirkėjas“ atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. „Pirkėjas“ atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei www.visiperka.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetas parduotuvės naudodamasis „Pirkėjo“ prisijungimo duomenimis, „Pardavėjas“ šį asmenį laiko „Pirkėju“.

12.4. „Pardavėjas“ atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog „Pirkėjas“, neatsižvelgdamas į „Pardavėjo“ rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis „Taisyklėmis“, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei „Pardavėjo“ internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, „Pardavėjas“ nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja, nebent yra nurodyta kitaip.

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji „Šalis“ atlygina kitai „Šaliai“ tiesioginius nuostolius.

XIII. Apsikeitimas informacija

13.1. „Pardavėjas“ visus pranešimus siunčia „Pirkėjo“ registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. „Pirkėjas“ visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės registracijoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.3. „Pardavėjas“ neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių „Pirkėjas“ negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš „Pardavėjo“.

13.4. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp „Pirkėjo“ ir „Pardavėjo“ vyksta valstybine kalba.

XIV. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios „Taisyklės“ sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2. Šių „Taisyklių“ pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių „Taisyklių“ vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose, pagal „Pardavėjo“ buveinės vietą.